Członkowie

Stowarzyszenie Montownia jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i ma osobowość prawną.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia:

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek

Członkowie wspierający Stowarzyszenia:

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Ustanie członkostwa:

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

Opłaty członkowskie:

– minimalna roczna składka członka zwyczajnego:   50,00 zł
– minimalna roczna składka członka wspierającego: 150,00 zł

Deklaracja kandydata na członka zwyczajnego dostępna do pobrania: pobierz
Deklaracja kandydata na członka wspierającego dostępna do pobrania: pobierz